Já, jakožto uživatel internetové aplikace s názvem statecnymuz.cz dostupné v síti Internet z internetové adresy statecnymuz.cz, tímto ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“), souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou, a to zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační, doručovací adresa a telefon, poskytnutých správci osobních údajů, kterým je Apoštolská církev, sbor bez hranic Praha, sídlem Korunní 926/30, 120 00, Praha 2, IČO: 73632368 (dále též jako „správce“), a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány a použity:

  • správcem;
  • jakýmkoliv zaměstnancem správce;
  • jakýmkoliv smluvním partnerem správce;

Beru na vědomí, že tento souhlas je udělen na dobu neurčitou od jeho poskytnutí nebo po dobu existence uživatelského účtu a že tento svůj souhlas můžu kdykoliv odvolat písemným odvoláním doručeným do sídla správce.
Správcem stanovený účel zpracování osobních údajů, pro který tento souhlas poskytuji, je použití osobních údajů pro:

  • správu uživatelských účtů,
  • zajištění bezpečnosti a kvality poskytovaných služeb a další obchodní účely, zejména informování zákazníků o produktech a službách správce,
  • zasílání obchodních nabídek správce;
  • reklamní a marketingové účely;
  • zařazení osobních údajů do databází;
  • převod účtů jiným dodavatelům, pokud jsou uživatelské účty vedené správcem ukončeny,
  • plnění zákonných povinností

Prohlašuji, že jsem si vědom(a) svých práv podle ust. § 12 a § 21 zákona, a prohlašuji, že všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny.
Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat následujícím způsobem: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů;
Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.
Souhlas je poskytnut zaškrtnutím pole s nápisem Souhlasím s podmínkami a užitím osobních údajů v uživatelském rozhraní výše popsané internetové aplikace.